කුසලතා අධිකරණය

 • කුසලතා අධිකරණය

  කුසලතා අධිකරණය

  මෙරිට් කෝට් යනු වඩාත්ම පිරිවැය-ඵලදායී ටයිල්, තනි ස්ථර සැලසුම එය ඒකාකාර සහ කල් පවතින මතුපිටක් බවට පත් කරයි, එය සියලු වර්ගවල පිටත ක්‍රීඩා පිටි සඳහා පරිපූර්ණ වේ.

  විශේෂාංග
  ● කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන: උෂ්ණත්වය ඉවසීම -40℃-70℃
  ● අඩු නඩත්තු: කොසු, හෝස් හෝ කොළ පිඹින යන්ත්‍රයකින් පිරිසිදු කිරීමට පහසුය
  ● වැස්සෙන් පසු ඉක්මනින් ජලය බැස යාම
  ● බහු වර්ණ ලබා ගත හැකි අතර UV ස්ථාවරත්වය
  ● ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය