වොලිබෝල් බිම් මහල

 • වොලිබෝල් බිම් - මැණික් එබ්බවූ

  වොලිබෝල් බිම් - මැණික් එබ්බවූ

  මැණික් එබ්බවූ ඝන තට්ටුව වෘත්තීය සහ බහුකාර්ය උසාවි සහ ස්ථාන සඳහා හොඳම විසඳුමයි.එය උපරිම ඝනකම ඇති අතර එබැවින් හොඳම කම්පන අවශෝෂණය, මලල කී්රඩකයන්ට සුවපහසුව සහ විශිෂ්ට ක්රීඩා ගුණාත්මකභාවය සහතික කරයි.EN14904 ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන්න.

  විශේෂාංග
  ● බහු ක්‍රීඩා භාවිතය, විශේෂයෙන්ම වොලිබෝල් සහ හෑන්ඩ්බෝල්
  ● පැල්ලම් සහ සීරීම් සඳහා සුවිශේෂී ප්රතිරෝධය
  ● කම්පන අවශෝෂණය ≧25%
  ● අමතර කල්පැවැත්ම සහ පිරිවැය ඵලදායී